Privacy statement

Op deze website en op de dienstverlening van SAMEN IN GELD B.V. en stichting Investeerders SAMEN IN GELD (hierna SamenInGeld) is dit Privacy Statement van toepassing. De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van persoonsgegevens. SamenInGeld verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland.

SamenInGeld acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website en haar klanten van het grootste belang. Dit doet zij door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. De vennootschap SAMEN IN GELD B.V. draagt eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking. 
Zij heeft alle gegevensverwerkingen van haar en de stichting gemeld bij  het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag.

Gegevensverwerking

SamenInGeld verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website en haar klanten in verband met het beoordelen, identificeren en accepteren van (potentiële) klanten met betrekking tot het aanbieden van kredieten, met name hypothecair krediet. Bij haar dienstverlening maakt SamenInGeld gebruik van andere professionele marktpartijen omdat haar dienstverlening gebaseerd is op crowdfunding. Deze professionele marktpartijen kennen een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevensbescherming en worden door SamenInGeld verplicht om te voldoen aan regelgeving op het gebied van dataprotectie.

Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan SamenInGeld. SamenInGeld verstrekt desgevraagd ook het informatienummer van deze professionele marktpartijen om bij hun rechtstreeks informatie in te winnen. Verder worden gegevens verzameld voor het mogelijk uitvoeren van marketing- en relatiemanagementactiviteiten om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

Het uitwisselen van data met andere professionele marktpartijen geschied op een wijze dat de informatie volledig is beschermd. Daarnaast dient de integriteit van informatie te worden gegarandeerd. Tot slot wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen SamenInGeld en/of de professionele marktpartijen waarmee zij samenwerkt.

Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

SamenInGeld verwerkt persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van een aanvraag en om een project aan te melden en aldus via crowdfunding een hypothecair krediet te regelen, (ii) uitvoering van overeenkomsten met klanten, (iii) relatiebeheer en (iv) beoordelen van kredietwaardigheid van klanten, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen het bepalen van de (algemene) strategie. SamenInGeld gebruikt persoonsgegevens derhalve nadrukkelijk niet voor bijvoorbeeld commerciële adressenhandel aan derden.

Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen SamenInGeld en/of de professionele marktpartijen waarmee zij samenwerkt. Zij kan eventueel derden inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens. SamenInGeld kan daarnaast gegevens gebruiken om al dan niet op basis van een voorafgaande selectie (potentiële en bestaande) klanten te informeren over producten of diensten.

Indien een klant geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat diens persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kan de klant dit kenbaar maken aan SamenInGeld. De persoonsgegevens worden dan geblokkeerd.

Bijzondere persoonsgegevens

SamenInGeld verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Cookies

Het is SamenInGeld toegestaan om informatie over het gebruik van deze internetsite te verzamelen en te analyseren. Om haar dienstverlening en website te optimaliseren en (potentiële en bestaande) klanten gericht te kunnen informeren, worden via de website van SamenInGeld zogenaamde cookies op de computer van bezoeker van haar website geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website naar de bezoekende computer wordt gestuurd. Het gebruik van cookies is via de instellingen van de browser in- en uit te schakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite overigens sneller en makkelijker. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Wijzigingen

SamenInGeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen.

Uitoefening van rechten; contact met SamenInGeld; Vragen?

De Wet bescherming persoonsgegevens verleent een aantal rechten. Zo mag een klant/bezoeker van de website SamenInGeld om inzage verzoeken in diens persoonsgegevens. Voor het verstrekken van inzage in deze gegevens vraagt SamenInGeld conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van € 4,50 per bericht. Indien een bericht uit meer dan 100 pagina’s bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan wordt € 22,50 in rekening gebracht conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl. Daarnaast kan SamenInGeld verzocht worden om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Wie wenst te reageren op het privacy beleid van SamenInGeld of wie vindt dat de website www.sameningeld.nl of het handelen van SamenInGeld hiermee niet in overeenstemming is, of wie vragen heeft over dit privacy statement of enige andere vraag over hoe SamenInGeld gegevens verwerkt, kan contact opnemen met SamenInGeld: info@sameningeld.nl.

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld
Maak gebruik van dit formulier om je vraag te stellen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen...